Prace społeczne

Zarząd Koła Łowieckiego Koliber ustala prace społeczne, polegające na renowacji kapliczki. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do dnia 5.10.2013.

Grafik dyżurów

W związku z penetracją dzików uprawy topinamburu na poletku łowieckim w oddziale nr 28 naszego łowiska, zarząd KŁ przedłuża dyżury do 02 VII 2013 roku, w godzinach od 22:00 do 3:00. Dokładny grafik można zobaczyć poniżej.

grafik

Walne zgromadzenie

Zarząd Koła Łowieckiego „Koliber” zwołuje Walne Zebranie Członków w dniu 17.05.2013 o godzinie 17:00 domku myśliwskim w Kłudzicach.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok ubiegły.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Koła za ubiegły rok oraz wniosek w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania z działalności Zarządu za ubiegły rok.

b) zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok.

c) bilansu Koła za ubiegły rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Koła.

12. Wybory Skarbnika Koła

13. Przedstawienie planu działalności i budżetu Koła na rok 2013/14

14 Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Koła na rok 2013/14.

15. Odczytanie uchwał i wniosków przez Komisję Uchwał i Wniosków.

16. Dyskusja i wolne wnioski.

17 Zakończenie obrad.

Trening strzelcki

Obowiązkowy trening strzelecki dla członków koła łowieckiego „Koliber” odbędzie się dnia 20 kwietnia 2013 o godzinie 15:00 na strzelnicy w Piotrkowie Trybunalskim.